วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching)

นางสาวสุพรรณิการ์  สุทธหลวง 
                        ผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา

หลักการ และความสำคัญของการนิเทศการศึกษา

การนิเทศการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัญหาอื่นๆ   ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาจึงสนใจดำเนินการนิเทศการศึกษาขึ้น โดยโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต  2 เนื่องจากโรงเรียนบ้านทุ่งกวาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา พบว่า ในสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนได้คะแนนสูงสุด 50 คะแนน คะแนนต่ำสุด 15 คะแนน  คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9.42 จะเห็นว่าค่าคะแนนสูงสุด และ คะแนนต่ำสุด มีความต่างกันมาก และคะแนนเฉลี่ยของวิชาภาษาอังกฤษต่ำกว่าวิชาอื่น ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาระภาษาและวัฒนธรรม และสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการนี้ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นความสำคัญในพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต  2  โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ  (Coaching)

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการนิเทศ
แบบชี้แนะ
  (Coaching)

ขอบข่ายการนิเทศการศึกษา
ขอบข่ายด้านเป้าหมายของการนิเทศการศึกษา  
เป้าหมายของการนิเทศการศึกษา  คือ  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ผลการสังเกตการสอน
            
หลังจากสังเกตการสอน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการสอนจริงตามแผนการสอนที่ได้ร่วมออกแบบการสอนร่วมกับผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศศึกษา โดยเริ่มเข้าสู่บทเรียนด้วยการร้องเพลง Happy Family   ทดสอบคำศัพท์  ทบทวนคำศัพท์ด้วยรูปภาพ  อ่านจดหมายถึงแพมพร้อมกัน  ให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน จากการที่ครูคละความสามารถของนักเรียน ให้จับคู่ภาพและคำศัพท์ และอ่านให้ถูกต้อง หากกลุ่มไหน ทำเสร็จก่อนคือ กลุ่มชนะ  และเขียนจดหมายถึงแพมเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียน นักเรียนมีความสุขขณะเรียน ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนของครูเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในกลุ่มทำงาน นักเรียนเก่งสามารถสอนนักเรียนอ่อนได้ เกิดภาพการเรียนรู้และพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
หลังการสอน ผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศศึกษา พูดคุยทบทวนกับครูผู้สอนเกี่ยวกับความรู้สึกขณะก่อนสอน การเตรียมตัว ซึ่งครูยอมรับว่าต้องเสียสละเวลาในการเตรียมสื่อการสอน แต่เมื่อสอนพบว่า มีความไหลลื่นและนักเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนมากยิ่งขึ้น สื่อการสอน และวิธีการสอนสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนเกิดกำลังใจในการออกแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากยิ่งขึ้น

ผลการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ  (Coaching) โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน
เขต
                จากการนิเทศเพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เทคนิค
การนิเทศแบบชี้แนะ
  (Coaching) โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาน่าน เขต
 สิ่งที่ผู้นิเทศได้ชี้แนะ (Coaching) คือ
1.             แนวทางการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.             การเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน
3.             การนำเพลง เกมมาใช้ในกิจกรรมการสอน
4.             แทรกกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายและเกิดการสื่อสารระหว่างเพื่อนในกลุ่ม
5.             การเขียนแผนการสอนสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6.             แนวทางการวัดและประเมินผล การพูดภาษาอังกฤษ  การเขียนสะกดคำ การอ่าน
               

               
               
ข้อค้นพบ
                1.  ผลที่เกิดกับผู้นิเทศสอนแนะ (Coach)
                     1.1  ผู้นิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
                     1.2  ผู้นิเทศสามารถช่วยเหลือครู ในการสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ยังมีปัญหาของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างแท้จริง และครูสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ จากผู้นิเทศไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
                     1.3  ผู้นิเทศสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และปัญหา
การเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ครูได้เข้าใจตรงกัน
และมีทิศทางในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
                     1.4  ผู้นิเทศสามารถรับรู้ความคาดหวัง สภาพและปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ซึ่งจะนำไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศอย่างแท้จริง
                     1.5  เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ

                2.  ผลที่เกิดกับครูผู้รับการสอนแนะ (Coachee)
                     2.1 การสอนแนะจะช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
อย่างมีคุณภาพ
                     2.2  Coaching เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้ครูทำงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย (
Performance Goal) ตามแผนงานที่กำหนด
                     2.3  เข้าใจขอบเขต เป้าหมาย ของงาน และความต้องการที่ผู้นิเทศคาดหวัง
                     2.4   ได้รับรู้สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค ของการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา และภารกิจที่สถานศึกษากำลังดำเนินการในปัจจุบัน และจะดำเนินการต่อไปในอนาคต
                    2.5   ได้รับรู้ถึงปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้นิเทศ
และมีส่วนร่วมกับผู้นิเทศ ในการพิจารณา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
                    2.6  มีโอกาสรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพื่อสามารถนำไปพัฒนา และปรับปรุง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              

3. ผลที่เกิดกับโรงเรียน
                    3.1 โรงเรียนมีผลการปฏิบัติงาน (Organization Performance) เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้
                    3.2  โรงเรียนมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากการสอนงานทำให้ครูมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านการทำงาน
ตามนโยบาย กลยุทธ์ วิธีการทำงาน และการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นต้น
                     3.3  เป็นการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา

บรรณานุกรม

                ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร.  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
                กศ.ม.  มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชาญชัย  อาจินสมาจาร. (2547).การนิเทศการสอนแบบใหม่.กรุงเทพมหานคร:จงเจริญการพิมพ์ใ
ชารี  มณีศรี.  (2538).  การนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพฯ  บูรพาสาส์น.
ธเนศ  ขำเกิด. (2549).ศัพท์ปฏิรูปการศึกษาที่ควรรู้.  กรุงเทพฯ  องค์การค้าของสำนักงาน
              คณะกรรมการสกสค
.
นิพนธ์  ไทยพานิช.  (2535).  เทคนิคการนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
              มหาวิทยาลัย.
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน์.  (2548).  การนิเทศการสอน.  กรุงเทพฯ  ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.
มนูญ  อรุณไพโรจน์. (2550).หน่วยที่  1  พื้นฐานของการนิเทศการสอน,”  ประมวลสาระชุด
            วิชาการนิเทศการสอนระดับประถมศึกษา.
  หน้า  13.  นนทบุรี  โรงพิมพ์
             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
วิจิตร  วรุตบางกูร,  กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ์  และสุพิชญา  ธีระกุล.  (2524).  การนิเทศการศึกษา.
  กรุงเทพฯ  วิทยากร.
สงัด  อุทรานันท์.  (2529).  การนิเทศการศึกษา  หลักการ  ทฤษฎีและปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ 
มิตรสยาม.
สันต์  ธรรมบำรุง.  (2526).  หลักการนิเทศการสอน.  กรุงเทพฯ  ชวนพิมพ์.
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ. (2534).  ระเบียบและ
             แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการ
              การประถมศึกษาแห่งชาต  พ.ศ. 2533.
  ม.ป.ท..
______.  (2538).  คู่มือการอบรม    เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์.  กรุงเทพฯ  ไอเดีย  สแควร์,  .
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2541).คู่มือการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
Good,  Carter V.  (1959).  Dictionary of Education.  New  York  :  McGraw-Hill  Book  and
                Company.
Gottesman, B.(2000).Peer Coaching for Educators. Lanhan : The Scarecrow.
Hoy, Wayne K. and Miskel, Cecil G. (2001).Educational Administration Theory Research. 6th ed. New York : McGraw Hill.
Knight, J. (2004).Journal of staff Development 25 number 2 ( spring) : 32 -37.
Moon, J.A (2004).Theory & practice. London : Rouledge Falrner.
Wiles,  Kimball  and  John  T.  Lovell(1975).  Supervision  for  Better  Schools.  Englewood
               Cliffs, New  Jersey  :  Prentice- Hall.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข้อสอบการวัดและประเมินผล สอบครูผู้ช่วย

1. การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ คือข้อใด ก. การวัดเชาว์ปัญญา ข. การวัดผลสัมฤทธิ์ ค. การวัดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ง. การวัดความซื่อ...